Kleinschalige kinderopvang MET recht op kinderopvangtoeslag !

Contact en Privacy verklaring

Gebruik het onderstaande contactformulier als u iets wilt vragen of als u contact met mij wilt opnemen. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op! U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar happy-feet@ziggo.nl of bellen naar 0252522431/0641940299

 

 Privacyverklaring

 

Gastouderopvang “ Happy Feet “  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sandra van ‘t Padje


Paulus Potterplantsoen 10

2182 VG Hillegom

0641940299

www.gastouderopvanghappyfeet.nl

1.    Sandra is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastouderopvang “ Happy Feet “zij is te bereiken via  0641940299 of happy-feet@ziggo.nl

 

Het gastouderbureau / de gastouderbureaus waarmee ik samenwerk, hebben hun eigen privacy beleid geschreven. Deze heeft u reeds ontvangen of kunt u opvragen bij het betreffende gastouderbureau.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderopvang “ Happy Feet “verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres*
– Telefoonnummer
– E-mailadres*
– BSN nummer*
– Geboorte datum kind*
– Medische gegevens van kind*

* Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Gastouderopvang “Happy Feet “ en is ten behoeve van de dienste die de gastouderopvang levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Opmerking: Ik verwerk alleen gegevens die nodig zijn voor het kunnen bieden van een adequate, gedegen kinderopvang en denk in beginsel aan het welzijn van het kind. Sommige gegevens zijn wij verplicht te vragen vanwege de Wet Kinderopvang of de belastingdienst. Andere gegevens zijn nodig om een adequate verzorging aan de kinderen te kunnen bieden. Denk aan gegevens over gezondheid van de kinderen. Deze zijn nodig in verband met veiligheid. Om een goede opvang te kunnen verzorgen en om een juiste, gedegen administratie te kunnen voeren, en om zowel ouders als gastouderbureau goed op de hoogte te kunnen houden van zowel de opvang als de administratie en het zakelijke deel van de opvang, is het nodig om gegevens te kunnen delen / uitwisselen tussen deze drie partijen; (vraagouder(s), gastouder(s) en gastouderbureau), aangaande bovenstaande.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.gastouderopvanghappyfeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gastouderopvang “ Happy Feet “ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang.
– Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gastouderopvang “ Happy Feet “ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderopvang “ Happy Feet “  verstrekt uitsluitend persoonlijke gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren en delen van foto’s

Gastouderopvang “ Happy Feet “ maakt foto’s voor ouders om deze met ouders te delen zodat ouders weten wat er gebeurd en wat kinderen beleven. Dit bied ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Uitzondering zijn foto’s waarbij eigen kinderen er ook op staan. Deze foto’s worden enkel in privé archief bewaard. Echter zijn er ook foto’s met meerdere gastkinderen. Deze worden met deze ouders gedeeld. Het is de ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen met derden.

Groepsapp

Gastouderopvang “ Happy Feet “ maakt gebruik van een groepsapp. Hierin worden wel eens namen van gastkinderen genoemd, het is ouders niet toegestaan, hierin vermelde mededelingen of namen, aan derde te verstrekken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Gastouderopvang “ Happy Feet “maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gastouderopvang “ Happy Feet “ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar happy-feet@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouderopvang “ Happy Feet “ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouderopvang “ Happy Feet “ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op !

 Tevens geeft u, door dit formulier te ondertekenen, toestemming om de voornaam van uw kind voor iedereen zichtbaar in de huiskamer op het planbord te noteren. Dit ten behoeve van een weekoverzicht van de op te vangen kinderen.

Ook hangt er aan de binnenkant van de kelderkast een overzicht van alle gastkinderen en hun ouders met telefoonnummers, die door gastouderopvang “ Happy Feet “ worden opgevangen. Dit is ten behoeve van een noodgeval. De achterwacht weet dan hoe ze de betreffende ouders kan bereiken.